Általános Szerzõdési Feltételek

Az In2It Health Tanácsadó és Szolgáltató Egyéni Cég (székhely: 2483 Gárdony, Pisztráng utca 38., cg.: 07 - 11- 001360 ) (továbbiakban: Adatkezelő) a jogszabályi rendelkezéseknek való maradéktalan megfelelés érdekében és az által üzemeltetett www.csontkovacskezeles.hu weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos általános szerződési feltételek.
 
 

I. fejezet

 
Az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos alapvető rendelkezések
 
 
1.§
 
A jelen általános szerződési feltételek a www.csontkovacskezeles.hu weboldallal kapcsolatos szolgáltatások igénybevételének, és a sportszervilag.hu weboldalon történő vásárlások feltételeit szabályozza.
 
 
2.§
 
A www.csontkovacskezeles.hu weboldal igénybevételével és a weboldalon történő és visszaigazolt regisztrációval a felhasználó a jelen általános szerződési feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 
 
3.§
 
A www.csontkovacskezeles.hu weboldalt az In2It Health Tanácsadó és Szolgáltató Egyéni Cég (székhely: 2483 Gárdony, Pisztráng utca 38., cg.: 07 - 11- 001360 ) üzemelteti (a továbbiakban mint Üzemeltető).
 
 
4.§
 
A jelen általános szerződési feltételekre az itt nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései megfelelően irányadóak.
 
 
5.§
 
Üzemeltető az általa nyújtott kezelésekre, valamint hírlevél szolgáltatásra történő jelentkezés on-line lehetőségét, valamint a honlapon közzétett szakmai információkat biztosítja a jelen szabályzatban foglaltak szerint, egyéb tevékenységeire a jelen általános szerződési feltételek nem érvényesek.
 
 
6.§
 
A jelen általános szerződési feltételek elfogadásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető nem felelős a www.csontkovacskezeles.hu weboldal működése során bekövetkezett olyan üzemzavarokért, amelyeket a hálózati rendszer vagy berendezés meghibásodása okoz.
 
7.§
 
A jelen általános szerződési feltételek alapján az a természetes személy (ideértve a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult és e minőségében eljáró személyeket is) minősül felhasználónak, aki bármely törvényes módon eléri a www.csontkovacskezeles.hu weboldalt, és az internetes időpont foglalási rendszert. 
 
Az Üzemeltető mindenki számára biztosítja a hozzáférést, aki a jelen általános szerződési feltételeket elfogadja és rendelkezéseit betartja. Az Üzemeltető jogosult a rendszer használatát és a honlapon történő belépést megtagadni minden olyan személlyel szemben, aki a jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat vagy egyéb, a honlap használatával kapcsolatos jogszabályi előírást megszegi, továbbá Üzemeltető jogosult az előzőekben említett felhasználókkal szembeni esetleges kárigényét érvényesíteni.
 
 

II. fejezet

 
A felhasználókkal kapcsolatos előírások
 
 
8.§
 
Minden felhasználó köteles a jelen általános szerződési feltételekben foglaltakon túl betartani Magyarország jogszabályainak előírásait, továbbá az internetes felhasználással kapcsolatos etikai kódexek rendelkezéseit. Az előzőekben említett szabályok be nem tartásából eredő esetleges károkért a felhasználó felelősséggel tartozik.
 
9.§
 
A www.csontkovacskezeles.hu weboldalon kizárólag azon személyek élhetnek időpont foglalással, akik a 18. életévüket betöltötték és a Ptk. előírásai szerint teljes cselekvőképességük birtokában vannak, továbbá a honlapon megfelelően regisztráltak.
 
10.§
 
A www.csontkovacskezeles.hu weboldalon a regisztráló felhasználó köteles az ott kért adatokat az Üzemeltető adatvédelmi nyilatkozatának ismeretében helyesen megadni, amellyel regisztrált felhasználóvá válik. Az Üzemeltető a felhasználó által rendelkezésre bocsájtott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az internetes honlapon keresztül történő időpont foglalások érdekében tartja nyilván, és ezen adatok alkotják a felhasználói profilt. 
 
Az Üzemeltető harmadik személyek számára az adatokat a hatósági és bírósági megkeresések kivételével nem adhatja ki. Az Üzemeltető a felhasználó adatainak kezelésekor a vonatkozó jogszabályok rendelkezései és adatvédelmi szabályzata szerint jár el. A felhasználó hírlevélre történő feliratkozása esetén bármikor jogosult az Üzemeltetőnek elektronikusan vagy postai úton megküldött nyilatkozatával a különböző híranyagok küldésének részbeni vagy teljes tiltását kérni.
 
 
11.§
 
Az időpont foglalási űrlap kitöltésekor a felhasználó köteles megadni a következő adatokat: vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, életkor, testsúly, esetleges betegségre vonatkozó információ. A www.csontkovacskezeles.hu oldalon időpont foglalására kizárólag természetes személy jogosult azzal, hogy számlázási címként a felhasználó jogosult gazdálkodó szervezet adatait is megadni.
 
12.§
 
Amennyiben a felhasználó hírlevél szolgáltatásra kíván feliratkozni, nevét és e-mail címét köteles megadni, a szolgáltató a hírlevél szolgáltatás körében kizárólag ezen adatokat tartja nyilván és kezeli adatvédelmi szabályzatának megfelelően.
 
Regisztráció során az űrlapon a felhasználó születési vezeték- és keresztnevét, korát, nemét és e-mail címét köteles megadni, valamint amennyiben ajánlásra regisztrál, az ajánló nevét jogosult önkéntesen megadni.
 
13.§
 
Az időpont foglalási vagy a hírlevél feliratkozási űrlapnak a 12-14.§-ban jelzettektől eltérő vagy hiányos kitöltése esetén a foglalás, illetőleg a hírlevél szolgáltatásra való jogosultság nem jön létre.
 
14.§
 
Az időpont foglalási vagy a hírlevél feliratkozási űrlapnak a 12-14.§ szerinti helyes kitöltése esetén a megadott e-mail címre a regisztrációról visszaigazolást kap a felhasználó.
 
15. §
 
Üzemeltető jogosult a felhasználó adatait felülvizsgálni. Az Üzemeltető, vagy alkalmazottai nem tartoznak felelősséggel a felhasználó valóságnak nem megfelelő vagy nem valódi személyi adataiért, illetőleg a téves vagy valótlan adatok rendelkezésre bocsátása miatt keletkezett károkért.
 
16.§
 
Minden felhasználó az időpont foglalási vagy a hírlevél feliratkozási űrlap kitöltésével magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen általános szerződési feltételek valamennyi rendelkezését.
 
 

III. Az időpont foglalás szabályai

 
17.§
 
A www.csontkovacskezeles.hu weboldalon történő időpont foglalás során a weboldalon erre rendszeresített linkre kattintva tudja korábbi regisztráció esetén a felhasználó először a kívánt napot és időpontot megadni, majd az így történt bejelentkezést követően kapott elektronikus levélben található linkre kattintva a 11. § szerinti adatait megadni, amely adatsor megadását követően a foglalás linkre kattintva tudja foglalását véglegesíteni.
 
18.§
 
A foglalást megelőzően a 11. § szerinti adatokon túl a felhasználónak meg kell adnia a fizetési módot.
 
19.§
 
A felhasználó a www.csontkovacskezeles.hu weboldalon történő foglalással igénybe vett kezelés során banki átutalási, bankkártyás, valamint helyszíni készpénzes fizetési módok közül választhat. 
 
 
 
20.§
 
Jelen általános Szerződési Feltételek elfogadásával felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa lefoglalt időpontot megelőző 24 órán belül kerül sor a foglalás visszamondására vagy a foglalt időpontban a felhasználó nem jelenik meg, szolgáltató jogosult 10.000,- forint összegű kötbért felhasználó felé érvényesíteni.
 
Szolgáltató az előzőekre a felhasználó figyelmét a foglalásról küldött visszaigazoló e-mailben is felhívja.
 
Az on-line időpont foglaláshoz internet elérés szükséges, amelynek költségei minden esetben a felhasználót terhelik.
 

IV. Az Üzemeltető felelőssége

 
 
21.§
 
 
A www.csontkovacskezeles.hu weboldalon kizárólag a Magyarországon és az Európai Unió jogszabályai szerint nyújtható kezelési szolgáltatásra történő jelentkezés, időpont foglalás végezhető el.
 
 
22.§
 
Üzemeltető jelen ÁSZF-ben is felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a www.csontkovacskezeles.hu weboldalon történő on-line időpont foglalás kizárólag valamely adott időpont felhasználó részére történő előzetes biztosítását szolgálja, az adott időpontban nyújtandó kezelésre, annak módjára a foglalás nem terjed ki, a jelen ÁSZF a szolgáltató által végzett kezelésekre nem terjed ki. 
 
23.§
 
Minden felhasználót megillet az időpont foglalástól, mint szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződéstől való elállásának joga a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A felhasználó elállási jogát az időpont foglalás e-mailben történő visszaigazolásától számított legfeljebb 14 napon belül gyakorolhatja a 21. §-ban foglaltak figyelembe vételével. Tekintettel arra, hogy szolgáltatási díj fizetése a Szolgáltató által végzett kezelés, mint szolgáltatás nyújtását követően történik, a felhasználó felé időben megküldött elállás esetén nem merül fel visszatérítési kötelezettsége szolgáltatónak.
 
Ha a felhasználó a foglalt időpont kapcsán lemondásával élni kíván, az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatát köteles eljuttatni az Üzemeltető 2483 In2it Health E.C. Gárdony, Pisztráng utca 38. I. em. 4. szám alatti postai címére, vagy elektronikus úton az info@csontkovacskezeles.hu e-mail címre a 14 napos határidőn belül.
 
 
Szolgáltató készséggel áll felhasználók rendelkezésére a +36-70-620-1642 telefonszámon vagy a info@csontkovacskezeles.hu e-mail címen. Szolgáltató tájékoztatja felhasználókat, hogy a jelen pontban megadott telefonszám normál díjas mobil telefonszám, a felhasználó szolgáltatója által alkalmazott normál díjszabást meghaladó díj fizetését a szám hívás nem eredményezi.
 
Üzemeltető tájékoztatja a felhasználókat, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVIII. törvény honlapjáról közvetlenül letölthető.
 
Fogyasztói panaszt a szolgáltató a fenti elérhetőségein fogad. A panasz beérkezésétől számított 15 napon belül arra írásbeli választ ad a szolgáltató, amely panasz szolgáltató általi elutasítása esetén a felhasználó a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat.
 
 

V. Záró rendelkezések

 
 
24.§
 
Az Üzemeltető és a felhasználó a jelen általános szerződési feltételek elfogadásával kijelenti, hogy mindent megtesz a jogviták egyezséggel való lezárása érdekében.
 
 
25.§
 
Jelen általános szerződési feltételek a www.csontkovacskezeles.hu oldalán való közzététel pillanatában lép életbe.
 
 
26.§
 
Az általános szerződési feltételek bármely változása a szolgáltató internetes oldalain kerül közzétételre és a felhasználó az általános szerződési feltételek változásáról az életbelépését megelőző 3 napon belül kap értesítést.
 
27.§
 
 
Amennyiben a 31. § szerinti változást a felhasználó kifejezett írásbeli nyilatkozatában visszautasítja, vagy a változás, illetőleg annak egy részének kapcsán kifogással él, úgy az adott felhasználó tekintetében az a felhasználó részéről az Üzemeltetővel megkötött valamennyi szerződéstől történő elállásnak tekintendő.
 
28.§
 
A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai megfelelően irányadók.
 
29. §
 
Üzemeltető tájékoztatja a felhasználókat, hogy az esetleges felmerülő jogvitákban első sorban a békés, tárgyalásos vitarendezésben érdekelt. Amennyiben a vita rendezésére a felek közötti egyeztetés alapján nincs mód, úgy aláveti magát a polgári perjog szerint általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság eljárásnak.
 
Üzemeltető tájékoztatja továbbá a felhasználókat, hogy a vitás kérdésekben a Budapesti Békéltető testülethez vagy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken:
 
Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
1088 Budapest, József krt. 6. 
www.nfh.hu 
A Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli a békéltető testületi eljárásokban.
 
Szolgáltató tájékoztatja felhasználókat, hogy az európai uniónak a jogviták rendezésére szolgáló online vitarendezési platformja az alábbi elektronikus linken érhető el:
 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
 
 
Budapest, 2018. április 6.
 
 
 
In2it Health E.C. Üzemeltető
SZÉP KÁRTYA elfogadóhely
Referencia
"4 éve vannak gerincfájdalmaim. Sportoltam, tornáztam, és ha kellett fájdalomcsillapítót szedtem. Mozgástól javult valamennyit, de egy ponton túl nem lett jobb a helyzet. A kezelést követően teljesen megszűntek fájdalmaim, azóta tökéletesen le tudok hajolni! A szolgáltatást igen ajánlom másoknak is!"

Ágnes (30)