...

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

I. Adatkezelés célja, terjedelme, időtartama
II. Adatkezelés jogalapja
III. Adatbiztonság, adatok megismerésére jogosultak
IV. Adatkezelők adatai, elérhetősége
V. Sütik („cookies”) használata
VI. Érintettek jogorvoslati lehetőségei
VII. Hatály

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A jelen szabályzat IV. pontjában feltüntetett személyek, mint Adatkezelők (továbbiakban: Adatkezelők, egyenként adatkezelő) a jogszabályi rendelkezéseknek való maradéktalan megfelelés érdekében a jelen Adatkezelési és adatvédelmi Szabályzatot („Szabályzat”) alkotják.

Adatkezelők továbbá közzéteszi az „ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ”, valamint az „ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁSRÓL” című dokumentumokat, melyek jelen Szabályzattal együttesen érvényesek.

Az Adatkezelők a felhasználók által nyújtott személyes adatokat, információkat a hatályos adatvédelmi jogszabályok [az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. Törvény, az Európai Parlament és a Tanács általános adatvédelmi rendelete: 2016/679 Rendelet (továbbiakban: Rendelet)] teljes körű betartásával kezelik.

I. ADATKEZELÉS CÉLJA, TERJEDELME, IDŐTARTAMA

1. A személyes adatok kezelője minden esetben az In2It Health Tanácsadó és Szolgáltató Egyéni Cég (székhely: 2483 Gárdony, Pisztráng utca 38., cg.: 07-11-001360) és az az Adatkezelő, akivel a www.csontkovacskezeles.hu internetes weboldalon keresztül felhasználó egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogviszonyt létesít.

2. Az adatkezelésre Adatkezelők által nyújtott egészségügyi szolgáltatások igénybevétele érdekében kerül sor. A szolgáltatások igénybevételéhez az alábbi adatok megadása szükséges: név (születési név), születési helye és ideje, édesanyja születési neve, számlázási név, számlázási cím, ajánló személy, nem, e- mail cím, telefonszám, életkor, testsúly, korábbi ismert betegségek, felhasználói név és jelszó. Az időpontfoglalással kapcsolatos értesítéshez érvényes e-mail cím és telefonszám megadása is szükséges.

3. Adatkezelők csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához, tehát a szolgáltatások igénybevételéhez, elengedhetetlen, illetve a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az érintett által megadott személyes adatokat az adatkezelési cél megvalósulásáig, vagy ellehetetlenüléséig, illetve- a kötelező adatkezelés esetét kivéve- az érintett által kezdeményezett törlés időpontjáig kezeljük.

4. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az érintett által megadott személyes adatokat (ideértve a különleges ill. egészségügyi adatokat is) az érintett kifejezett hozzájárulása nélkül –jogszabályi kifejezett felhatalmazás hiányában- Adatkezelők senkinek sem továbbítja, és nem hozza nyilvánosságra.

5. A www.csontkovacskezeles.hu honlap látogatásakor Adatkezelők web- szervere automatikusan rögzít bizonyos adatokat a látogatásról (pl. IP cím, melyik oldalról látogatta meg az oldalt, böngésző típusa, megtekintett oldalak, látogatás ideje és időtartama)

6. Fentiek alapján a kezelt adatok körébe tartozik: felhasználónév, jelszó, név (születési név), születési hely és idő, édesanyja születési neve, e-mail cím, telefonszám, faxszám, cégnév, hírlevél feliratkozási hozzájárulás, regisztráció dátuma és időpontja, időpont foglalás dátuma, időpontja és adatai, IP cím, melyik oldalról látogatta meg az oldalt, böngésző típusa, megtekintett oldalak, látogatás ideje és időtartama.

7. Adatkezelők az adatkezelési tevékenységet díjmentesen végzik.

II. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

1. A személyes adatok kezelésére a Rendelet 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulásával kerülhet sor. Továbbá mivel az egészségügyi adatok a személyes adatok különleges kategóriájába tartoznak, így a Rendelet 9. cikk (2) a) pontja külön kiemeli az érintett kifejezett hozzájárulásának szükségességét.

2. A hozzájárulásnak egyértelműnek, önkéntesnek és megfelelő- a honlapon szereplő- tájékoztatáson alapulónak kell lennie. Az Adatkezelők kötelesek igazolni az érintett fentieknek megfelelő hozzájárulását.

3. Az érintett a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, azzal, hogy a visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

III. ADATBIZTONSÁG, ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK

1. Adatkezelők mindent megtesznek az adatok biztonsága érdekében, ideértve különösen a jogosulatlan hozzáféréstől való védelmet, továbbá védelmet a megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatok biztonsága érdekében az Adatkezelők meghoznak minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amelyek törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

2. Az adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő egyéni vállalkozók, az In2It Health Tanácsadó és Szolgáltató Egyéni Cég részéről: Pap Miklós László ügyvezető, Pap Máté Márk ügyvezető, Adatkezelők megbízásából eljáró asszisztensi munkakört ellátó munkatársak.

IV. ADATKEZELŐK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

1. In2It Health Tanácsadó és Szolgáltató Egyéni Cég
Székhely: 2483 Gárdony, Pisztráng utca 38.
Cégjegyzékszám: 07-11-001360
Bejegyző bíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25083239-2-07
Elektronikus elérhetőség: info.in2it@gmail.com

2. Murgui Attila egyéni vállalkozó
Nyilvántartási száma: 58529946
Adószáma: 48242354-1-28
Székhely: 9024 Győr, Répce utca 35. 2. emelet 6. ajtó
Elektronikus elérhetőség: attila.murgui@gmail.com

3. Török Georgina Melinda egyéni vállalkozó
Nyilvántartási száma: 27384882
Adószáma: 65791521-1-33
Székhely: 2151 Fót, Betyáros dűlő 34-36.
Elektronikus elérhetőség: torokgina7788@gmail.com

4. Fekete András egyéni vállalkozó
Nyilvántartási száma: 56721472
Adószáma: 58091135-1-27
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Gáz utca 9/C. 8. emelet 34. ajtó
Elektronikus elérhetőség: fekete.andras.mdpt@proton.me

5. Zaicsek Gábor Zoltán egyéni vállalkozó
Nyilvántartási száma: 56674772
Adószáma: 58049891-1-43
Székhely: 1202 Budapest, Mézes utca 43.
Elektronikus elérhetőség: gzaicsek@gmail.com

6. Kovács Zsolt egyéni vállalkozó
Nyilvántartási száma: 54969670
Adószám: 56332443-1-33
Székhely: 2254 Szentmártonkáta, Rudnay Gyula utca 3.
Elektronikus elérhetőség: csontkovacs.zsolt@gmail.com

7. Csontos Lilla egyéni vállalkozó
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 2/A. 3. em. 24. a.
Nyilvántartási szám: 53819895
Adószám: 54891641-1-40
Elektronikus elérhetőség: matrix@mdritmus.hu vagy a privát: lilla.csontos86@gmail.com

V. SÜTIK („COOKIES”) HASZNÁLATA

1. Adatkezelők fenntartják a jogot az ún. tracking technológiák (mint a sütik) használatára annak érdekében, hogy felmérjék, hogyan használják a látogatók a honlapot. Ezek a technológiák segítik a honlap használhatóságának fejlesztését, működtetését.

2. A sütik alkalmazása esetén az Adatkezelők – az adatkezelés céljára is kiterjedő- tájékoztatást adnak és hozzájárulást kérnek a honlap látogatóitól.

3. A honlap a jelen szabályzat kiadása idején nem használ sütiket.

VI. ÉRINTETTEK JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (továbbiakban: Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni.

3. Adatkezelőkkel/adatfeldolgozókkal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelők és az adatfeldolgozók ellen az Adatkezelők/- feldolgozók tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani.
Adatkezelőkre rendesen illetékes bíróságok:
⦁ Járásbíróság: Székesfehérvári Járásbíróság
⦁ Törvényszék: Székesfehérvári Törvényszék

4. Kártérítéshez való jog
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelők felelősek. Több adatkezelők/- feldolgozók egyetemlegesen felelnek az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.

5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét.

VII. HATÁLY

1. Jelen Szabályzat a keltezéssel lép hatályba és ezt követően visszavonásig vagy megváltoztatásig hatályban marad.

In2It Health Tanácsadó és Szolgáltató Egyéni Cég
Képviseli: Pap Máté Márk ügyvezető
Murgui Attila egyéni vállalkozó
Török Georgina Melinda egyéni vállalkozó
Fekete András egyéni vállalkozó
Zaicsek Gábor Zoltán egyéni vállalkozó
Kovács Zsolt egyéni vállalkozó
Csontos Lilla egyéni vállalkozó

Kelt: Budapest, 2023. október 30.

Scroll to Top

Ne csak élvezd kezeléseinket, tanuld is meg őket!

csontkovács képzés

Képzéseink segítségével elsajátíthatod a csontkovácsolás és az általunk alkalmazott energetikai rendszer alapjait, mellyel komoly segítséget fogsz tudni nyújtani Te is ismerőseidnek!