Általános Szerzõdési Feltételek

Az In2It Health Tanácsadó és Szolgáltató Egyéni Cég (székhely: 2483 Gárdony, Pisztráng utca 38., cg.: 07 - 11- 001360 ) (továbbiakban: Adatkezelõ) a jogszabályi rendelkezéseknek való maradéktalan megfelelés érdekében és az által üzemeltetett www.csontkovacskezeles.hu weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos általános szerzõdési feltételek.
 
 

I. fejezet

 
Az általános szerzõdési feltételekkel kapcsolatos alapvetõ rendelkezések
 
 
1.§
 
A jelen általános szerzõdési feltételek a www.csontkovacskezeles.hu weboldallal kapcsolatos szolgáltatások igénybevételének feltételeit szabályozza.
 
 
2.§
 
A www.csontkovacskezeles.hu weboldal igénybevételével és a weboldalon történõ és visszaigazolt regisztrációval a felhasználó a jelen általános szerzõdési feltételeket magára nézve kötelezõnek ismeri el.
 
 
3.§
 
A www.csontkovacskezeles.hu weboldalt az In2It Health Tanácsadó és Szolgáltató Egyéni Cég (székhely: 2483 Gárdony, Pisztráng utca 38., cg.: 07 - 11- 001360 ) üzemelteti (a továbbiakban mint Üzemeltetõ).
 
 
4.§
 
A jelen általános szerzõdési feltételekre az itt nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései megfelelõen irányadóak.
 
 
5.§
 
Üzemeltetõ az általa nyújtott kezelésekre, valamint hírlevél szolgáltatásra történõ jelentkezés on-line lehetõségét, valamint a honlapon közzétett szakmai információkat biztosítja a jelen szabályzatban foglaltak szerint, egyéb tevékenységeire a jelen általános szerzõdési feltételek nem érvényesek.
 
 
6.§
 
A jelen általános szerzõdési feltételek elfogadásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltetõ nem felelõs a www.csontkovacskezeles.hu weboldal mûködése során bekövetkezett olyan üzemzavarokért, amelyeket a hálózati rendszer vagy berendezés meghibásodása okoz.
 
7.§
 
A jelen általános szerzõdési feltételek alapján az a természetes személy (ideértve a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult és e minõségében eljáró személyeket is) minõsül felhasználónak, aki bármely törvényes módon eléri a www.csontkovacskezeles.hu weboldalt, és az internetes idõpont foglalási rendszert. 
 
Az Üzemeltetõ mindenki számára biztosítja a hozzáférést, aki a jelen általános szerzõdési feltételeket elfogadja és rendelkezéseit betartja. Az Üzemeltetõ jogosult a rendszer használatát és a honlapon történõ belépést megtagadni minden olyan személlyel szemben, aki a jelen általános szerzõdési feltételekben foglaltakat vagy egyéb, a honlap használatával kapcsolatos jogszabályi elõírást megszegi, továbbá Üzemeltetõ jogosult az elõzõekben említett felhasználókkal szembeni esetleges kárigényét érvényesíteni.
 
 

II. fejezet

 
A felhasználókkal kapcsolatos elõírások
 
 
8.§
 
Minden felhasználó köteles a jelen általános szerzõdési feltételekben foglaltakon túl betartani Magyarország jogszabályainak elõírásait, továbbá az internetes felhasználással kapcsolatos etikai kódexek rendelkezéseit. Az elõzõekben említett szabályok be nem tartásából eredõ esetleges károkért a felhasználó felelõsséggel tartozik.
 
9.§
 
A www.csontkovacskezeles.hu weboldalon kizárólag azon személyek élhetnek idõpont foglalással, akik a 18. életévüket betöltötték és a Ptk. elõírásai szerint teljes cselekvõképességük birtokában vannak, továbbá a honlapon megfelelõen regisztráltak.
 
10.§
 
A www.csontkovacskezeles.hu weboldalon a regisztráló felhasználó köteles az ott kért adatokat az Üzemeltetõ adatvédelmi nyilatkozatának ismeretében helyesen megadni, amellyel regisztrált felhasználóvá válik. Az Üzemeltetõ a felhasználó által rendelkezésre bocsájtott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az internetes honlapon keresztül történõ idõpont foglalások érdekében tartja nyilván, és ezen adatok alkotják a felhasználói profilt. 
 
Az Üzemeltetõ harmadik személyek számára az adatokat a hatósági és bírósági megkeresések kivételével nem adhatja ki. Az Üzemeltetõ a felhasználó adatainak kezelésekor a vonatkozó jogszabályok rendelkezései és adatvédelmi szabályzata szerint jár el. A felhasználó hírlevélre történõ feliratkozása esetén bármikor jogosult az Üzemeltetõnek elektronikusan vagy postai úton megküldött nyilatkozatával a különbözõ híranyagok küldésének részbeni vagy teljes tiltását kérni.
 
 
11.§
 
Az idõpont foglalási ûrlap kitöltésekor a felhasználó köteles megadni a következõ adatokat: vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, életkor, testsúly, esetleges betegségre vonatkozó információ. A www.csontkovacskezeles.hu oldalon idõpont foglalására kizárólag természetes személy jogosult azzal, hogy számlázási címként a felhasználó jogosult gazdálkodó szervezet adatait is megadni.
 
12.§
 
Amennyiben a felhasználó hírlevél szolgáltatásra kíván feliratkozni, nevét és e-mail címét köteles megadni, a szolgáltató a hírlevél szolgáltatás körében kizárólag ezen adatokat tartja nyilván és kezeli adatvédelmi szabályzatának megfelelõen.
 
Regisztráció során az ûrlapon a felhasználó születési vezeték- és keresztnevét, korát, nemét és e-mail címét köteles megadni, valamint amennyiben ajánlásra regisztrál, az ajánló nevét jogosult önkéntesen megadni.
 
13.§
 
Az idõpont foglalási vagy a hírlevél feliratkozási ûrlapnak a 12-14.§-ban jelzettektõl eltérõ vagy hiányos kitöltése esetén a foglalás, illetõleg a hírlevél szolgáltatásra való jogosultság nem jön létre.
 
14.§
 
Az idõpont foglalási vagy a hírlevél feliratkozási ûrlapnak a 12-14.§ szerinti helyes kitöltése esetén a megadott e-mail címre a regisztrációról visszaigazolást kap a felhasználó.
 
15. §
 
Üzemeltetõ jogosult a felhasználó adatait felülvizsgálni. Az Üzemeltetõ, vagy alkalmazottai nem tartoznak felelõsséggel a felhasználó valóságnak nem megfelelõ vagy nem valódi személyi adataiért, illetõleg a téves vagy valótlan adatok rendelkezésre bocsátása miatt keletkezett károkért.
 
16.§
 
Minden felhasználó az idõpont foglalási vagy a hírlevél feliratkozási ûrlap kitöltésével magára nézve kötelezõnek ismeri el a jelen általános szerzõdési feltételek valamennyi rendelkezését.
 
 

III. Az idõpont foglalás szabályai

 
17.§
 
A www.csontkovacskezeles.hu weboldalon történõ idõpont foglalás során a weboldalon erre rendszeresített linkre kattintva tudja korábbi regisztráció esetén a felhasználó elõször a kívánt napot és idõpontot megadni, majd az így történt bejelentkezést követõen kapott elektronikus levélben található linkre kattintva a 11. § szerinti adatait megadni, amely adatsor megadását követõen a foglalás linkre kattintva tudja foglalását véglegesíteni.
 
18.§
 
A foglalást megelõzõen a 11. § szerinti adatokon túl a felhasználónak meg kell adnia a fizetési módot.
 
19.§
 
A felhasználó a www.csontkovacskezeles.hu weboldalon történõ foglalással igénybe vett kezelés során banki átutalási, bankkártyás, valamint helyszíni készpénzes fizetési módok közül választhat. 
 
 
 
20.§
 
Jelen általános Szerzõdési Feltételek elfogadásával felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa lefoglalt idõpontot megelõzõ 24 órán belül kerül sor a foglalás visszamondására vagy a foglalt idõpontban a felhasználó nem jelenik meg, szolgáltató jogosult a kezelés díj teljes összegét, de minimum 19.900,- forint kötbért felhasználó felé érvényesíteni.
 
Szolgáltató az elõzõekre a felhasználó figyelmét a foglalásról küldött visszaigazoló e-mailben is felhívja.
 
Az on-line idõpont foglaláshoz internet elérés szükséges, amelynek költségei minden esetben a felhasználót terhelik.
 

IV. Az Üzemeltetõ felelõssége

 
 
21.§
 
 
A www.csontkovacskezeles.hu weboldalon kizárólag a Magyarországon és az Európai Unió jogszabályai szerint nyújtható kezelési szolgáltatásra történõ jelentkezés, idõpont foglalás végezhetõ el.
 
 
22.§
 
Üzemeltetõ jelen ÁSZF-ben is felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a www.csontkovacskezeles.hu weboldalon történõ on-line idõpont foglalás kizárólag valamely adott idõpont felhasználó részére történõ elõzetes biztosítását szolgálja, az adott idõpontban nyújtandó kezelésre, annak módjára a foglalás nem terjed ki, a jelen ÁSZF a szolgáltató által végzett kezelésekre nem terjed ki. 
 
23.§
 
Minden felhasználót megillet az idõpont foglalástól, mint szolgáltatás nyújtásra irányuló szerzõdéstõl való elállásának joga a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet elõírásainak megfelelõen. A felhasználó elállási jogát az idõpont foglalás e-mailben történõ visszaigazolásától számított legfeljebb 14 napon belül gyakorolhatja a 21. §-ban foglaltak figyelembe vételével. Tekintettel arra, hogy szolgáltatási díj fizetése a Szolgáltató által végzett kezelés, mint szolgáltatás nyújtását követõen történik, a felhasználó felé idõben megküldött elállás esetén nem merül fel visszatérítési kötelezettsége szolgáltatónak.
 
Ha a felhasználó a foglalt idõpont kapcsán lemondásával élni kíván, az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatát köteles eljuttatni az Üzemeltetõ 1088. Bp. Krúdy Gyula u. 4. 4/24. szám alatti postai címére, vagy bejelentkezve online törölve, vagy elektronikus úton az info@csontkovacskezeles.hu e-mail címre a 14 napos határidõn belül.
 
 
Szolgáltató készséggel áll felhasználók rendelkezésére a +36-70-620-1642 telefonszámon vagy a info@csontkovacskezeles.hu e-mail címen. Szolgáltató tájékoztatja felhasználókat, hogy a jelen pontban megadott telefonszám normál díjas mobil telefonszám, a felhasználó szolgáltatója által alkalmazott normál díjszabást meghaladó díj fizetését a szám hívás nem eredményezi.
 
Üzemeltetõ tájékoztatja a felhasználókat, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVIII. törvény honlapjáról közvetlenül letölthetõ.
 
Fogyasztói panaszt a szolgáltató a fenti elérhetõségein fogad. A panasz beérkezésétõl számított 15 napon belül arra írásbeli választ ad a szolgáltató, amely panasz szolgáltató általi elutasítása esetén a felhasználó a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat.
 
 

V. Záró rendelkezések

 
 
24.§
 
Az Üzemeltetõ és a felhasználó a jelen általános szerzõdési feltételek elfogadásával kijelenti, hogy mindent megtesz a jogviták egyezséggel való lezárása érdekében.
 
 
25.§
 
Jelen általános szerzõdési feltételek a www.csontkovacskezeles.hu oldalán való közzététel pillanatában lép életbe.
 
 
26.§
 
Az általános szerzõdési feltételek bármely változása a szolgáltató internetes oldalain kerül közzétételre és a felhasználó az általános szerzõdési feltételek változásáról az életbelépését megelõzõ 3 napon belül kap értesítést.
 
27.§
 
 
Amennyiben a 31. § szerinti változást a felhasználó kifejezett írásbeli nyilatkozatában visszautasítja, vagy a változás, illetõleg annak egy részének kapcsán kifogással él, úgy az adott felhasználó tekintetében az a felhasználó részérõl az Üzemeltetõvel megkötött valamennyi szerzõdéstõl történõ elállásnak tekintendõ.
 
28.§
 
A jelen Általános Szerzõdési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai megfelelõen irányadók.
 
29. §
 
Üzemeltetõ tájékoztatja a felhasználókat, hogy az esetleges felmerülõ jogvitákban elsõ sorban a békés, tárgyalásos vitarendezésben érdekelt. Amennyiben a vita rendezésére a felek közötti egyeztetés alapján nincs mód, úgy aláveti magát a polgári perjog szerint általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ rendes bíróság eljárásnak.
 
Üzemeltetõ tájékoztatja továbbá a felhasználókat, hogy a vitás kérdésekben a Budapesti Békéltetõ testülethez vagy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat az alábbi elérhetõségeken:
 
Budapesti Békéltetõ Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
1088 Budapest, József krt. 6. 
www.nfh.hu 
A Szolgáltatót együttmûködési kötelezettség terheli a békéltetõ testületi eljárásokban.
 
Szolgáltató tájékoztatja felhasználókat, hogy az európai uniónak a jogviták rendezésére szolgáló online vitarendezési platformja az alábbi elektronikus linken érhetõ el:
 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
 
 
Budapest, 2018. április 6.
 
 
 
In2It Health Tanácsadó és Szolgáltató Egyéni Cég - Üzemeltetõ
SZÉP Kártya elfogadóhely
Bankkártya elfogadóhely