Adatkezelési/védelmi szabályzat

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 
 
Az In2It Health Tanácsadó és Szolgáltató Egyéni Cég (székhely: 2483 Gárdony, Pisztráng utca 38., cg.: 07 - 11- 001360 ) (továbbiakban: Adatkezelő) a jogszabályi rendelkezéseknek való maradéktalan megfelelés érdekében a jelen Adatkezelési és adatvédelmi Szabályzatot („Szabályzat”) alkotja.
 
Adatkezelő továbbá közzéteszi az „ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ”, valamint az „ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁSRÓL” című dokumentumokat, melyek jelen Szabályzattal együttesen érvényesek.
 
Az Adatkezelő a felhasználók által nyújtott személyes adatokat, információkat a hatályos adatvédelmi jogszabályok [az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. Törvény, az Európai Parlament és a Tanács általános adatvédelmi rendelete: 2016/679 Rendelet(továbbiakban: Rendelet)] teljes körű betartásával kezeli.
 

I. Adatkezelés célja, terjedelme, időtartama

 
1. A személyes adatok kezelője az In2It Health Tanácsadó és Szolgáltató Egyéni Cég (székhely: 2483 Gárdony, Pisztráng utca 38., cg.: 07- 11- 001360 )
 
2. Az adatkezelésre Adatkezelő által nyújtott egészségügyi szolgáltatások igénybevétele érdekében kerül sor. A szolgáltatások igénybevételéhez az alábbi adatok megadása szükséges: név (születési név), számlázási név, számlázási cím, ajánló személy, nem, e- mail cím, telefonszám, életkor, testsúly, korábbi ismert betegségek, felhasználói név és jelszó. Az időpontfoglalással kapcsolatos értesítéshez érvényes e-mail cím és telefonszám megadása is szükséges. 
 
3. Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához, tehát a szolgáltatások igénybevételéhez, elengedhetetlen, illetve a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az érintett által megadott személyes adatokat az adatkezelési cél megvalósulásáig, vagy ellehetetlenüléséig, illetve- a kötelező adatkezelés esetét kivéve- az érintett által kezdeményezett törlés időpontjáig kezeljük.
 
4. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az érintett által megadott személyes adatokat (ideértve a különleges ill. egészségügyi adatokat is) az érintett kifejezett hozzájárulása nélkül –jogszabályi kifejezett felhatalmazás hiányában- Adatkezelő senkinek sem továbbítja, és nem hozza nyilvánosságra. 
 
5. A www.csontkovacskezeles.hu  honlap látogatásakor Adatkezelő web- szervere automatikusan rögzít bizonyos adatokat a látogatásról (pl. IP cím, melyik oldalról látogatta meg az oldalt, böngésző típusa, megtekintett oldalak, látogatás ideje és időtartama)
 
6. Fentiek alapján a kezelt adatok körébe tartozik: felhasználónév, jelszó, név (születési név), e-mail cím, telefonszám, faxszám, cégnév, hírlevél feliratkozási hozzájárulás, regisztráció dátuma és időpontja, időpont foglalás dátuma, időpontja és adatai, IP cím, melyik oldalról látogatta meg az oldalt, böngésző típusa, megtekintett oldalak, látogatás ideje és időtartama.
 
7. Adatkezelő az adatkezelési tevékenységet díjmentesen végzi.
 

II. Adatkezelés jogalapja

 
1. A személyes adatok kezelésére a Rendelet 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulásával kerülhet sor. Továbbá mivel az egészségügyi adatok a személyes adatok különleges kategóriájába tartoznak, így a Rendelet 9. cikk (2) a) pontja külön kiemeli az érintett kifejezett hozzájárulásának szükségességét.
 
2. A hozzájárulásnak egyértelműnek, önkéntesnek és megfelelő- a honlapon szereplő- tájékoztatáson alapulónak kell lennie. Az Adatkezelő köteles igazolni az érintett fentieknek megfelelő hozzájárulását. 
 
3. Az érintett a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, azzal, hogy a visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 
 

III. Adatbiztonság, adatok megismerésére jogosultak

 
1. Adatkezelő mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében, ideértve különösen a jogosulatlan hozzáféréstől való védelmet, továbbá védelmet a megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő meghoz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amelyek  törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
 
2. Az adatok megismerésére jogosultak: Pap Miklós ügyvezető, asszisztensi munkakört ellátó munkatárs
 

IV. Adatkezelő adatai, elérhetősége

 
1. In2It Health Tanácsadó és Szolgáltató Egyéni Cég
székhely: 2483 Gárdony, Pisztráng utca 38.
Cégjegyzékszám: 07 - 11- 001360
Bejegyző bíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25083239-1-07
Elektronikus elérhetőség: info.in2it@gmail.com
 

V. Sütik („cookies”) használata 

 
1. Adatkezelő fenntartja a jogot az ún. tracking technológiák (mint a sütik) használatára annak érdekében, hogy felmérje, hogyan használják a látogatók a honlapot. Ezek a technológiák segítik a honlap használhatóságának fejlesztését, működtetését. 
 
2. A sütik alkalmazása esetén az Adatkezelő - az adatkezelés céljára is kiterjedő- tájékoztatást ad, és hozzájárulást kér a honlap látogatóitól. 
 
3. A honlap a jelen szabályzat kiadása idején nem használ sütiket. 
 

VI. Érintettek jogorvoslati lehetőségei

 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (továbbiakban: Hatóság)
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni.
 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt. 
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani.
Adatkezelőre rendesen illetékes bíróságok:
⦁ Járásbíróság: Székesfehérvári Járásbíróság
⦁ Törvényszék: Székesfehérvári Törvényszék
 
4. Kártérítéshez való jog
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
 
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
 

VII. Hatály

 
1. Jelen Szabályzat a keltezéssel lép hatályba és ezt követően visszavonásig vagy megváltoztatásig hatályban marad.
 
Kelt: Budapest, 2018. február 14.
 
 
In2It Health Tanácsadó és Szolgáltató Egyéni Cég
Képviseli: Pap Márk Máté cégtulajdonos
 
SZÉP Kártya elfogadóhely
Bankkártya elfogadóhely