Adatkezelési/védelmi szabályzat

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 
 
Az In2It Health Tanácsadó és Szolgáltató Egyéni Cég (székhely: 2483 Gárdony, Pisztráng utca 38., cg.: 07 - 11- 001360 ) (továbbiakban: Adatkezelõ) a jogszabályi rendelkezéseknek való maradéktalan megfelelés érdekében a jelen Adatkezelési és adatvédelmi Szabályzatot („Szabályzat”) alkotja.
 
Adatkezelõ továbbá közzéteszi az „ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ”, valamint az „ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁSRÓL” címû dokumentumokat, melyek jelen Szabályzattal együttesen érvényesek.
 
Az Adatkezelõ a felhasználók által nyújtott személyes adatokat, információkat a hatályos adatvédelmi jogszabályok [az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi XLVII. Törvény, az Európai Parlament és a Tanács általános adatvédelmi rendelete: 2016/679 Rendelet(továbbiakban: Rendelet)] teljes körû betartásával kezeli.
 

I. Adatkezelés célja, terjedelme, idõtartama

 
1. A személyes adatok kezelõje az In2It Health Tanácsadó és Szolgáltató Egyéni Cég (székhely: 2483 Gárdony, Pisztráng utca 38., cg.: 07- 11- 001360 )
 
2. Az adatkezelésre Adatkezelõ által nyújtott egészségügyi szolgáltatások igénybevétele érdekében kerül sor. A szolgáltatások igénybevételéhez az alábbi adatok megadása szükséges: név (születési név), számlázási név, számlázási cím, ajánló személy, nem, e- mail cím, telefonszám, életkor, testsúly, korábbi ismert betegségek, felhasználói név és jelszó. Az idõpontfoglalással kapcsolatos értesítéshez érvényes e-mail cím és telefonszám megadása is szükséges. 
 
3. Adatkezelõ csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához, tehát a szolgáltatások igénybevételéhez, elengedhetetlen, illetve a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az érintett által megadott személyes adatokat az adatkezelési cél megvalósulásáig, vagy ellehetetlenüléséig, illetve- a kötelezõ adatkezelés esetét kivéve- az érintett által kezdeményezett törlés idõpontjáig kezeljük.
 
4. A jogszabályi elõírásoknak megfelelõen az érintett által megadott személyes adatokat (ideértve a különleges ill. egészségügyi adatokat is) az érintett kifejezett hozzájárulása nélkül –jogszabályi kifejezett felhatalmazás hiányában- Adatkezelõ senkinek sem továbbítja, és nem hozza nyilvánosságra. 
 
5. A www.csontkovacskezeles.hu  honlap látogatásakor Adatkezelõ web- szervere automatikusan rögzít bizonyos adatokat a látogatásról (pl. IP cím, melyik oldalról látogatta meg az oldalt, böngészõ típusa, megtekintett oldalak, látogatás ideje és idõtartama)
 
6. Fentiek alapján a kezelt adatok körébe tartozik: felhasználónév, jelszó, név (születési név), e-mail cím, telefonszám, faxszám, cégnév, hírlevél feliratkozási hozzájárulás, regisztráció dátuma és idõpontja, idõpont foglalás dátuma, idõpontja és adatai, IP cím, melyik oldalról látogatta meg az oldalt, böngészõ típusa, megtekintett oldalak, látogatás ideje és idõtartama.
 
7. Adatkezelõ az adatkezelési tevékenységet díjmentesen végzi.
 

II. Adatkezelés jogalapja

 
1. A személyes adatok kezelésére a Rendelet 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulásával kerülhet sor. Továbbá mivel az egészségügyi adatok a személyes adatok különleges kategóriájába tartoznak, így a Rendelet 9. cikk (2) a) pontja külön kiemeli az érintett kifejezett hozzájárulásának szükségességét.
 
2. A hozzájárulásnak egyértelmûnek, önkéntesnek és megfelelõ- a honlapon szereplõ- tájékoztatáson alapulónak kell lennie. Az Adatkezelõ köteles igazolni az érintett fentieknek megfelelõ hozzájárulását. 
 
3. Az érintett a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, azzal, hogy a visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás elõtti adatkezelés jogszerûségét.
 
 

III. Adatbiztonság, adatok megismerésére jogosultak

 
1. Adatkezelõ mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében, ideértve különösen a jogosulatlan hozzáféréstõl való védelmet, továbbá védelmet a megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatok biztonsága érdekében az Adatkezelõ meghoz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amelyek  törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
 
2. Az adatok megismerésére jogosultak: Pap Miklós ügyvezetõ, asszisztensi munkakört ellátó munkatárs
 

IV. Adatkezelõ adatai, elérhetõsége

 
1. In2It Health Tanácsadó és Szolgáltató Egyéni Cég
székhely: 2483 Gárdony, Pisztráng utca 38.
Cégjegyzékszám: 07 - 11- 001360
Bejegyzõ bíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25083239-2-07
Elektronikus elérhetõség: info.in2it@gmail.com
 

V. Sütik („cookies”) használata 

 
1. Adatkezelõ fenntartja a jogot az ún. tracking technológiák (mint a sütik) használatára annak érdekében, hogy felmérje, hogyan használják a látogatók a honlapot. Ezek a technológiák segítik a honlap használhatóságának fejlesztését, mûködtetését. 
 
2. A sütik alkalmazása esetén az Adatkezelõ - az adatkezelés céljára is kiterjedõ- tájékoztatást ad, és hozzájárulást kér a honlap látogatóitól. 
 
3. A honlap a jelen szabályzat kiadása idején nem használ sütiket. 
 

VI. Érintettek jogorvoslati lehetõségei

 
1. Felügyeleti hatóságnál történõ panasztételhez való jog
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (továbbiakban: Hatóság)
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetõsége van bírósághoz fordulni.
 
3. Adatkezelõvel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelõ és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelõ/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság elõtt. 
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani.
Adatkezelõre rendesen illetékes bíróságok:
⦁ Járásbíróság: Székesfehérvári Járásbíróság
⦁ Törvényszék: Székesfehérvári Törvényszék
 
4. Kártérítéshez való jog
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelõ felelõs. Több adatkezelõ/- feldolgozó egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelõsségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
 
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
 

VII. Hatály

 
1. Jelen Szabályzat a keltezéssel lép hatályba és ezt követõen visszavonásig vagy megváltoztatásig hatályban marad.
 
Kelt: Budapest, 2018. február 14.
 
 
In2It Health Tanácsadó és Szolgáltató Egyéni Cég
Képviseli: Pap Máté Márk ügyvezető
 
SZÉP Kártya elfogadóhely
Bankkártya elfogadóhely