Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
 
 
Az In2It Health Tanácsadó és Szolgáltató Egyéni Cég (székhely: 2483 Gárdony, Pisztráng utca 38., cg.: 07 - 11- 001360 ) (továbbiakban: Adatkezelő) a jogszabályi rendelkezéseknek való maradéktalan megfelelés érdekében a jelen Adatvédelmi Szabályzatot („Szabályzat”) alkotja.
 
Az Adatkezelő a felhasználók által nyújtott személyes adatokat, információkat a hatályos adatvédelmi jogszabályok [az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. Törvény, az Európai Parlament és a Tanács általános adatvédelmi rendelete: 2016/679 Rendelet(továbbiakban: Rendelet)] teljes körű betartásával kezeli.
 

I. Releváns definíciók

 
1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 
2. Különleges adat: az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
 
3. Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról
 
4. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
 
5. Adatkezelő: az a természetes, vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
 
6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 
7. Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 
 

II. Adatkezelés célja, terjedelme, időtartama

 
1. A személyes adatok kezelője az In2It Health Tanácsadó és Szolgáltató Egyéni Cég (székhely: 2483 Gárdony, Pisztráng utca 38., cg.: 07- 11- 001360 )
 
2. Az adatkezelésre Adatkezelő által nyújtott egészségügyi szolgáltatások igénybevétele érdekében kerül sor. A szolgáltatások igénybevételéhez az alábbi adatok megadása szükséges: név (születési név), számlázási név, számlázási cím, ajánló személy, nem, e- mail cím, telefonszám, életkor, testsúly, korábbi ismert betegségek, felhasználó név, jelszó Az időpontfoglalással kapcsolatos értesítéshez érvényes e-mail cím és telefonszám megadása is szükséges. 
 
3. Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához, tehát a szolgáltatások igénybevételéhez, elengedhetetlen, illetve a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az érintett által megadott személyes adatokat az adatkezelési cél megvalósulásáig, vagy ellehetetlenüléséig, illetve- a kötelező adatkezelés esetét kivéve- az érintett által kezdeményezett törlés időpontjáig kezeljük.
 
4. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az érintett által megadott személyes adatokat (ideértve a különleges ill. egészségügyi adatokat is) az érintett kifejezett hozzájárulása nélkül –jogszabályi kifejezett felhatalmazás hiányában- Adatkezelő senkinek sem továbbítja, és nem hozza nyilvánosságra. 
 
5. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a honlapon foglalt időpontban a megadott helyszínen a kezelésre nem jelenik meg, úgy Adatkezelő jogosult az érintett e-mail címére felszólító levelet küldeni.
 
6. Felhívjuk a figyelmét, hogy a www.csontkovacskezeles.hu honlap látogatásakor Adatkezelő web- szervere automatikusan rögzít bizonyos adatokat a látogatásról (pl. IP cím, melyik oldalról látogatta meg az oldalt, böngésző típusa, megtekintett oldalak, látogatás ideje és időtartama)
 
7. Fentiek alapján a kezelt adatok körébe tartozik: név (születési név), számlázási név, számlázási cím, ajánló személy, nem, e- mail cím, telefonszám, életkor, testsúly, korábbi ismert betegségek regisztráció dátuma és időpontja, időpont foglalás dátuma, időpontja és adatai, IP cím, melyik oldalról látogatta meg az oldalt, böngésző típusa, megtekintett oldalak, látogatás ideje és időtartama, felhasználói név és jelszó.
 
8. Adatkezelő az adatkezelési tevékenységet díjmentesen végzi.
 

III. Adatkezelés jogalapja

 
1. A személyes adatok kezelésére a Rendelet 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulásával kerülhet sor. Továbbá mivel az egészségügyi adatok a személyes adatok különleges kategóriájába tartoznak, így a Rendelet 9. cikk (2) a) pontja külön kiemeli az érintett kifejezett hozzájárulásának szükségességét.
 
2. A hozzájárulásnak egyértelműnek, önkéntesnek és megfelelő- a honlapon szereplő- tájékoztatáson alapulónak kell lennie. Az Adatkezelő köteles igazolni az érintett fentieknek megfelelő hozzájárulását. 
 
3. Az érintett a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, azzal, hogy a visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 
 

IV. Adatbiztonság, adatok megismerésére jogosultak

 
1. Adatkezelő mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében, ideértve különösen a jogosulatlan hozzáféréstől való védelmet, továbbá védelmet a megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő meghoz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amelyek törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
 
2. Az adatok megismerésére jogosultak: Pap Miklós ügyvezető, 
 

V. Sütik („cookies”) használata 

 
1. Adatkezelő fenntartja a jogot az ún. tracking technológiák (mint a sütik) használatára annak érdekében, hogy felmérje, hogyan használják a látogatók a honlapot. Ezek a technológiák segítik a honlap használhatóságának fejlesztését, működtetését. 
 
2. A sütik alkalmazása esetén az Adatkezelő - az adatkezelés céljára is kiterjedő- tájékoztatást ad, és hozzájárulást kér a honlap látogatóitól. 
 
3. A jelen tájékoztató kiadása napján a honlap sütiket nem használ.
 

VI. Érintettek jogai

 
1. Tájékoztatás
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
 
2. Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
⦁ Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
⦁ Adatkezelés célja
⦁ Adatok kategóriái
⦁ Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
⦁ Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
⦁ Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
⦁ Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
⦁ Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
⦁ Érintett jogai
⦁ Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
 
3. Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére. 
 
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
⦁ a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra
⦁ érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja
⦁ érintett tiltakozik az adatkezelés ellen
⦁ jogellenes adatkezelés
⦁ jogi kötelezettség teljesítése céljából
 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes adatot törölni köteles- az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével- ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán. 
 
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen:
⦁ véleménynyilvánítás szabadságához
⦁ jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
⦁ közérdekből a népegészségügy területén
⦁ közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból
⦁ jogi igények érvényesítéséhez
 
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
⦁ az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
⦁ az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését
⦁ az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
⦁ az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat 
 
6. Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
⦁ tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
⦁ jogosult más adatkezelőhöz továbbítani 
⦁ kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag megvalósítható)
 
7. A tiltakozáshoz való jog 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen
⦁ közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében
⦁ közvetlen üzletszerzési cél esetén
⦁ közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
 
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha
⦁ az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges
⦁ jogszabály lehetővé teszi
⦁ az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult 
⦁ emberi beavatkozást kérni
⦁ álláspontját kifejezni
⦁ a döntéssel szemben kifogást benyújtani
 

VII. Jogorvoslat

 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (továbbiakban: Hatóság)
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni.
 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt. 
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani.
Adatkezelőre általánosan illetékes rendes bíróság:
⦁ Járásbíróság: Székesfehérvári Járásbíróság
⦁ Törvényszék: Székesfehérvári Törvényszék
 
4. Kártérítéshez való jog
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
 
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
 

VIII. Adatkezelő adatai, elérhetősége

 
1. In2It Health Tanácsadó és Szolgáltató Egyéni Cég
⦁ székhely: 2483 Gárdony, Pisztráng utca 38.
⦁ Cégjegyzékszám: 07 - 11- 001360
⦁ Bejegyző bíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
⦁ Adószám: 25083239-1-07
⦁ Elektronikus elérhetőség: info.in2it@gmail.com
 
 
Budapest, 2018. február 14.
SZÉP Kártya elfogadóhely
Bankkártya elfogadóhely