Hírlevél tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁSRÓL
 
Az In2It Health Tanácsadó és Szolgáltató Egyéni Cég (székhely: 2483 Gárdony, Pisztráng utca 38., cg.: 07 - 11- 001360 ) (továbbiakban: Adatkezelõ) a jogszabályi rendelkezéseknek való maradéktalan megfelelés érdekében Adatvédelmi Szabályzatot alkot a hírlevél szolgáltatásról („Szabályzat”). 
 
Az Adatkezelõ a felhasználók által nyújtott személyes adatokat, információkat a hatályos adatvédelmi jogszabályok [az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi XLVII. Törvény, az Európai Parlament és a Tanács általános adatvédelmi rendelete: 2016/679 Rendelet(továbbiakban: Rendelet), a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény) teljes körû betartásával kezeli.
 

I. Feliratkozási feltételek

 
1. A www.csontkovacskezeles.hu weboldalon kezdeményezett feliratkozás jelen feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a hírlevél feliratkozással az érintett kifejezett elõzetes hozzájárulását adja, hogy a weboldaltól elektronikus levelet fogadjon, amelyek termék vagy szolgáltatás felhasználására vonatkozó információkat, segédleteket, véleménykéréseket, a weboldal tartalmára vonatkozó értesítéseket, és bizonyos esetekben a weboldal üzemeltetõjének és üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést tartalmaznak. 
 
2. A nem létezõ e-mail címmel, a hírlevélgyûjtõ típusú e-mail címmel, valótlan adatokkal kezdeményezett feliratkozást figyelmeztetés nélkül törüljük az adatbázisból és kizárjuk a weboldal hírlevél olvasóinak körébõl.
 
3. Biztonsági okokból annak érdekében, hogy az Ön adataival visszaélve más személy ne tudjon feliratkozni, a regisztrációt meg kell erõsíteni az Ön által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben található linkre kattintással. 
 

II. Kezelt személyes adatok

 
1. Az érintett által megadott név és e-mail cím.
2. Az érintett által megadott felhasználónév és jelszó.
3. A hírlevél szoftver feliratkozáskor fentieken kívül az IP címet és a feliratkozás idõpontját rögzíti.
 

III. Az adatkezelés célja, terjedelme, idõtartama 

 
1. A személyes adatok kezelõje az In2It Health Tanácsadó és Szolgáltató Egyéni Cég (székhely: 2483 Gárdony, Pisztráng utca 38. , cg.: 07 - 11- 001360 ).
 
2. Az adatkezelés célja gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érintett részére, továbbá tájékoztatás az aktuális információkról. 
 
3. Adatkezelõ csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához, tehát a szolgáltatások igénybevételéhez, elengedhetetlen, illetve a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben kezeli. 
 
4. Az érintett által megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonása esetén, illetve meg nem erõsített feliratkozás esetén 30 nap elteltével töröljük.
 
5. A jogszabályi elõírásoknak megfelelõen az érintett által megadott személyes adatokat (ideértve a különleges ill. egészségügyi adatokat is) az érintett kifejezett hozzájárulása nélkül – jogszabályi kifejezett felhatalmazás hiányában- Adatkezelõ senkinek sem továbbítja, és nem hozza nyilvánosságra. 
 
6. Felhívjuk a figyelmét, hogy a www.csontkovacskezeles.hu honlap látogatásakor Adatkezelõ web- szervere automatikusan rögzít bizonyos adatokat a látogatásról (pl. IP cím, melyik oldalról látogatta meg az oldalt, böngészõ típusa, megtekintett oldalak, látogatás ideje és idõtartama)
 
7. Adatkezelõ az adatkezelési tevékenységet díjmentesen végzi.
 

IV. Adatkezelés jogalapja

 
1. A személyes adatok kezelésére a Rendelet 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulásával kerülhet sor. Továbbá mivel az egészségügyi adatok a személyes adatok különleges kategóriájába tartoznak, így a Rendelet 9. cikk (2) a) pontja külön kiemeli az érintett kifejezett hozzájárulásának szükségességét.
 
2. A hozzájárulásnak egyértelmûnek, önkéntesnek és megfelelõ tájékoztatáson alapulónak kell lennie. Az Adatkezelõ köteles igazolni az érintett fentieknek megfelelõ hozzájárulását. 
 
3. Az érintett a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, azzal, hogy a visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás elõtti adatkezelés jogszerûségét. A hozzájárulás visszavonására bármikor, bármelyik hírlevél alján található „Leiratkozás” linkre kattintással sor kerülhet. Leiratkozás esetén az érintett személyes adatai törlésre kerülnek, valamint a továbbiakban nem kap hírlevelet. 
 

V. Érintett jogai

 
1. Tájékoztatás
 
Az érintetteknek joga van a tömör, átláthatóm érthet és könnyen hozzáférhetõ formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követõen, az Adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegû adatszolgáltatást az Adatkezelõ díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlõdõ.
 
2. Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következõ információkhoz hozzáférést kapjon:
• Személyes adatok másolata (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történõ adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának idõtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
 
3. Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére. 
 
4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog, leiratkozáshoz való jog)
Az érintett kérelmére az Adatkezelõ köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszûnik a jogalapja
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen
• jogellenes adatkezelés
• jogi kötelezettség teljesítése céljából
 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelõ nyilvánosságra hozott személyes adatot törölni köteles- az elérhetõ technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével- ésszerûen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelõket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán. 
 
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
• közérdekbõl a népegészségügy területén
• közérdekû archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból
• jogi igények érvényesítéséhez
 
A hírlevelek kapcsán a törléshez való joghoz kapcsolódó speciális jogosultság a hírlevélrõl való leiratkozás lehetõsége. Az érintett a hozzájárulását bármikor, bármelyik hírlevél alján található „Leiratkozás” linkre való kattintással automatikusan visszavonhatja. Leiratkozás esetén az érintett kezelt adatai törlésre kerülnek és a továbbiakban nem kap hírlevelet. 
 
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Adatkezelõ az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését
• az Adatkezelõnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelõnél még tart a vizsgálat 
 
6. Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelõ rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
• jogosult más adatkezelõhöz továbbítani 
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelõhöz (ha ez technikailag megvalósítható)
 
7. A tiltakozáshoz való jog 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen
• közérdekû/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében
• közvetlen üzletszerzési cél esetén
• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítõ erejû jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
 
8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentõs mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha
• az érintett és az adatkezelõ közötti szerzõdés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges
• jogszabály lehetõvé teszi
• az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult 
• emberi beavatkozást kérni
• álláspontját kifejezni
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani
 
 

VI. Adatbiztonság

 
1. Adatkezelõ mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében, ideértve különösen a jogosulatlan hozzáféréstõl való védelmet, továbbá védelmet a megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatok biztonsága érdekében az Adatkezelõ meghoz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
 
2. Az adatok megismerésére jogosultak: Pap Miklós ügyvezetõ, asszisztensi munkakört ellátó munkatárs
 
 

VII. Jogorvoslat

 
1. Felügyeleti hatóságnál történõ panasztételhez való jog
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (továbbiakban: Hatóság)
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetõsége van bírósághoz fordulni.
 
3. Adatkezelõvel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelõ és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelõ/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság elõtt. 
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani.
Adatkezelõre általánosan illetékes rendes bíróság:
• Járásbíróság: Székesfehérvári Járásbíróság
• Törvényszék: Székesfehérvári Törvényszék
 
4. Kártérítéshez való jog
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelõ felelõs. Több adatkezelõ/- feldolgozó egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelõsségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
 
5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
 

VIII. Adatkezelõ adatai, elérhetõsége

 
1. In2It Health Tanácsadó és Szolgáltató Egyéni Cég
székhely: 2483 Gárdony, Pisztráng utca 38.
Cégjegyzékszám: 07 - 11- 001360
Bejegyzõ bíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25083239-2-07
Elektronikus elérhetõség: info.in2it@gmail.com
 
 
Budapest, 2018. február 14.
SZÉP Kártya elfogadóhely
Bankkártya elfogadóhely