...

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. fejezet

II. fejezet

III. Az időpont foglalás szabályai

IV. Az Üzemeltető felelőssége

V. Záró rendelkezések

Az In2It Health Tanácsadó és Szolgáltató Egyéni Cég (székhely: 2483 Gárdony, Pisztráng utca 38., cg.: 07-11-001360) (továbbiakban: Üzemeltető és Szolgáltató) a jogszabályi rendelkezéseknek való maradéktalan megfelelés érdekében és az által üzemeltetett www.csontkovacskezeles.hu weboldalon keresztül az alább megjelölt Szolgáltatókkal (a továbbiakban Szolgáltatók, egyenként Szolgáltató) nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos általános szerződési feltételek.

Jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szolgáltatásokat nyújtó Szolgáltatók:

1. In2It Health Tanácsadó és Szolgáltató Egyéni Cég
Székhely: 2483 Gárdony, Pisztráng utca 38.
Cégjegyzékszám: 07-11-001360
Bejegyző bíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25083239-2-07
Elektronikus elérhetőség: info.in2it@gmail.com

2. Murgui Attila egyéni vállalkozó
Nyilvántartási száma: 58529946
Adószáma: 48242354-1-28
Székhely: 9024 Győr, Répce utca 35. 2. emelet 6. ajtó
Elektronikus elérhetőség: attila.murgui@gmail.com

3. Török Georgina Melinda egyéni vállalkozó
Nyilvántartási száma: 27384882
Adószáma: 65791521-1-33
Székhely: 2151 Fót, Betyáros dűlő 34-36.
Elektronikus elérhetőség: torokgina7788@gmail.com

4. Fekete András egyéni vállalkozó
Nyilvántartási száma: 56721472
Adószáma: 58091135-1-27
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Gáz utca 9/C. 8. emelet 34. ajtó
Elektronikus elérhetőség: fekete.andras.mdpt@proton.me

5. Zaicsek Gábor Zoltán egyéni vállalkozó
Nyilvántartási száma: 56674772
Adószáma: 58049891-1-43
Székhely: 1202 Budapest, Mézes utca 43.
Elektronikus elérhetőség: gzaicsek@gmail.com

6. Kovács Zsolt egyéni vállalkozó
Nyilvántartási száma: 54969670
Adószám: 56332443-1-33
Székhely: 2254 Szentmártonkáta, Rudnay Gyula utca 3.
Elektronikus elérhetőség: csontkovacs.zsolt@gmail.com

7. Csontos Lilla egyéni vállalkozó
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 2/A. 3. em. 24. a.
Nyilvántartási szám: 53819895
Adószám: 54891641-1-40
Elektronikus elérhetőség: matrix@mdritmus.hu vagy a privát: lilla.csontos86@gmail.com

I. FEJEZET

Az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos alapvető rendelkezések

1.§

A jelen általános szerződési feltételek a www.csontkovacskezeles.hu weboldallal kapcsolatos szolgáltatások igénybevételének feltételeit szabályozza.

2.§

A www.csontkovacskezeles.hu weboldal igénybevételével és a weboldalon történő és visszaigazolt regisztrációval a felhasználó a jelen általános szerződési feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.§

A www.csontkovacskezeles.hu weboldalt az In2It Health Tanácsadó és Szolgáltató Egyéni Cég (székhely: 2483 Gárdony, Pisztráng utca 38., cg.: 07 – 11- 001360) üzemelteti (a továbbiakban, mint Üzemeltető) az általa és a további jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti Szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben és érdekben.

4.§

A jelen általános szerződési feltételekre az itt nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései megfelelően irányadóak.

5.§

Szolgáltatók az általuk nyújtott kezelésekre, valamint hírlevél szolgáltatásra történő jelentkezés online lehetőségét, valamint a honlapon közzétett szakmai információkat biztosítják a jelen szabályzatban foglaltak szerint, egyéb tevékenységeikre a jelen általános szerződési feltételek nem érvényesek.

6.§

A jelen általános szerződési feltételek elfogadásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető és Szolgáltatók nem felelősek a www.csontkovacskezeles.hu weboldal működése során bekövetkezett olyan üzemzavarokért, amelyeket a hálózati rendszer vagy berendezés meghibásodása okoz.

7.§

A jelen általános szerződési feltételek alapján az a természetes személy (ideértve a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult és e minőségében eljáró személyeket is) minősül felhasználónak, aki bármely törvényes módon eléri a www.csontkovacskezeles.hu weboldalt, és az internetes időpont foglalási rendszert.

Szolgáltatók mindenki számára biztosítják a hozzáférést, aki a jelen általános szerződési feltételeket elfogadja és rendelkezéseit betartja. Szolgáltatók jogosultak a rendszer használatát és a honlapon történő belépést megtagadni minden olyan személlyel szemben, aki a jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat vagy egyéb, a honlap használatával kapcsolatos jogszabályi előírást megszegi, továbbá Szolgáltatók jogosultak az előzőekben említett felhasználókkal szembeni esetleges kárigényét érvényesíteni.

II. FEJEZET

A felhasználókkal kapcsolatos előírások

8.§

Minden felhasználó köteles a jelen általános szerződési feltételekben foglaltakon túl betartani Magyarország jogszabályainak előírásait, továbbá az internetes felhasználással kapcsolatos etikai kódexek rendelkezéseit. Az előzőekben említett szabályok be nem tartásából eredő esetleges károkért a felhasználó felelősséggel tartozik.

9.§

A www.csontkovacskezeles.hu weboldalon kizárólag azon személyek élhetnek időpont foglalással, akik a 18. életévüket betöltötték és a Ptk. előírásai szerint teljes cselekvőképességük birtokában vannak, továbbá a honlapon megfelelően regisztráltak.

10.§

A www.csontkovacskezeles.hu weboldalon a regisztráló felhasználó köteles az ott kért adatokat a Szolgáltatók adatvédelmi nyilatkozatának ismeretében helyesen megadni, amellyel regisztrált felhasználóvá válik. Szolgáltatók a felhasználó által rendelkezésre bocsájtott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az internetes honlapon keresztül történő időpont foglalások és a nyújtott szolgáltatások érdekében tartják nyilván és ezen adatok alkotják a felhasználói profilt.

Szolgáltatók harmadik személyek számára az adatokat a hatósági és bírósági megkeresések kivételével a felhasználó írásbeli, kifejezett hozzájárulása nélkül nem adhatják ki. Szolgáltatók a felhasználó adatainak kezelésekor a vonatkozó jogszabályok rendelkezései és adatvédelmi szabályzata szerint járnak el. A felhasználó hírlevélre történő feliratkozása esetén bármikor jogosult a Szolgáltatóknak elektronikusan vagy postai úton megküldött nyilatkozatával a különböző híranyagok küldésének részbeni vagy teljes tiltását kérni.

11.§

Az időpont foglalási űrlap kitöltésekor a felhasználó köteles megadni a következő adatokat: vezetéknév, keresztnév, születési helye és ideje, édesanyja születési neve, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, életkor, testsúly, esetleges betegségre vonatkozó információ. A www.csontkovacskezeles.hu oldalon időpont foglalására kizárólag természetes személy jogosult azzal, hogy számlázási címként a felhasználó jogosult gazdálkodó szervezet adatait is megadni.

12.§

Amennyiben a felhasználó hírlevél szolgáltatásra kíván feliratkozni, nevét és e-mail címét köteles megadni, a szolgáltató a hírlevél szolgáltatás körében kizárólag ezen adatokat tartja nyilván és kezeli adatvédelmi szabályzatának megfelelően.

Regisztráció során az űrlapon a felhasználó születési vezeték- és keresztnevét, korát, nemét és e-mail címét köteles megadni, valamint amennyiben ajánlásra regisztrál, az ajánló nevét jogosult önkéntesen megadni.

13.§

Az időpont foglalási vagy a hírlevél feliratkozási űrlapnak a 12-14.§-ban jelzettektől eltérő vagy hiányos kitöltése esetén a foglalás, illetőleg a hírlevél szolgáltatásra való jogosultság nem jön létre.

14.§

Az időpont foglalási vagy a hírlevél feliratkozási űrlapnak a 12-14.§ szerinti helyes kitöltése esetén a megadott e-mail címre a regisztrációról visszaigazolást kap a felhasználó.

15. §

Szolgáltatók jogosultak a felhasználó adatait felülvizsgálni. A Szolgáltatók, vagy alkalmazottjaik, megbízottjaik nem tartoznak felelősséggel a felhasználó valóságnak nem megfelelő vagy nem valódi személyi adataiért, illetőleg a téves vagy valótlan adatok rendelkezésre bocsátása miatt keletkezett károkért.

16.§

Minden felhasználó az időpont foglalási vagy a hírlevél feliratkozási űrlap kitöltésével magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen általános szerződési feltételek valamennyi rendelkezését, a felhasználó és azon Szolgáltató között jön létre szerződéses jogviszony, amely Szolgáltatónál Felhasználó időpontot foglal.

Felhasználó kötelezettséget vállal az időpont foglalási vagy a hírlevél feliratkozási űrlap kitöltésével arra, hogy az igénybe vett Szolgáltatás megkezdését megelőzően minden lényeges, vagy általa lényegesnek gondolt információt, így különösen egészségi állapotára, ismert betegségeire, panaszaira nézve tájékoztatást ad az eljáró Szolgáltatónak.

III. AZ IDŐPONT FOGLALÁS SZABÁLYAI

17.§

A www.csontkovacskezeles.hu weboldalon történő időpont foglalás a www.salonic.hu rendszerén keresztül történik. A https://csontkovacskezeles.hu/idopontfoglalas linken, a Foglalás megkezdése gombra kattintva tudja felhasználó a foglalását megkezdeni. A megfelelő kezelés típus kiválasztása után felhasználó kiválaszthatja a számára szimpatikus terapeutát (Szolgáltatót) és a pontos időpontot. A foglalás során felhasználó köteles a 11. § szerinti adatait megadni, amely adatsor megadását követően a Foglalás elküldése gombra kattintva tudja foglalását véglegesíteni.

18.§

A foglalást megelőzően a 11. § szerinti adatokon túl a felhasználónak meg kell adnia a fizetési módot.

19.§

A felhasználó a www.csontkovacskezeles.hu weboldalon történő foglalással igénybe vett kezelés során banki átutalási, bankkártyás, valamint helyszíni készpénzes fizetési módok közül választhat.

20.§

Jelen általános Szerződési Feltételek elfogadásával felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa lefoglalt időpontot megelőző 24 órán belül kerül sor a foglalás visszamondására vagy a foglalt időpontban a felhasználó nem jelenik meg, szolgáltató jogosult a kezelés díjának teljes összegét, de minimum 24.900 – Forint (Huszonnégyezer-kilencszáz Forint) kötbért felhasználó felé érvényesíteni.

Szolgáltató az előzőekre a felhasználó figyelmét a foglalásról küldött visszaigazoló e-mailben is felhívja.

Az online időpont foglaláshoz internet elérés szükséges, amelynek költségei minden esetben a felhasználót terhelik.

IV. AZ ÜZEMELTETŐ/SZOLGÁLTATÓK FELELŐSSÉGE

21.§

A www.csontkovacskezeles.hu weboldalon kizárólag a Magyarországon és az Európai Unió jogszabályai szerint nyújtható kezelési szolgáltatásra történő jelentkezés, időpont foglalás végezhető el.

Szolgáltatót nem terheli felelősség azon károkért, amely a Felhasználónál azzal oksági kapcsolatban merül fel, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek 16. §-a szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem teljeskörűen tett eleget. Jelen szerződéses feltétele nem minősül a Ptk. 6:152. §-a szerinti felelősségkorlátozó rendelkezésnek.

22.§

Szolgáltatók a jelen ÁSZF-ben is felhívják a felhasználók figyelmét, hogy a www.csontkovacskezeles.hu weboldalon történő online időpont foglalás kizárólag valamely adott időpont felhasználó részére történő előzetes biztosítását szolgálja, az adott időpontban nyújtandó kezelésre, annak módjára a foglalás nem terjed ki, a jelen ÁSZF a szolgáltató által végzett kezelésekre nem terjed ki.

23.§

Minden felhasználót megillet az időpont foglalástól, mint szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződéstől való elállásának joga a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A felhasználó elállási jogát az időpont foglalás e-mailben történő visszaigazolásától számított legfeljebb 14 napon belül gyakorolhatja a 21. §-ban foglaltak figyelembevételével. Tekintettel arra, hogy szolgáltatási díj fizetése a Szolgáltatók által végzett kezelés, mint szolgáltatás nyújtását követően történik, a felhasználó felé időben megküldött elállás esetén nem merül fel visszatérítési kötelezettsége szolgáltatóknak.

Ha a felhasználó a foglalt időpont kapcsán lemondásával élni kíván, az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatát köteles eljuttatni az Üzemeltető 1088 Budapest, Krúdy utca. 4. 4. emelet 24. ajtó szám alatti postai címére, vagy bejelentkezve online törölve, vagy elektronikus úton az info@csontkovacskezeles.hu e-mail címre a 14 napos határidőn belül.

Szolgáltatók készséggel állnak felhasználók rendelkezésére a +36-70-620-1642 telefonszámon vagy az info@csontkovacskezeles.hu e-mail címen. Szolgáltató tájékoztatja felhasználókat, hogy a jelen pontban megadott telefonszám normál díjas mobil telefonszám, a felhasználó szolgáltatója által alkalmazott normál díjszabást meghaladó díj fizetését a szám hívás nem eredményezi.

Szolgáltatók tájékoztatják a felhasználókat, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVIII. törvény honlapjáról közvetlenül letölthető.

Fogyasztói panaszt a szolgáltatók a fenti elérhetőségein fogadják. A panasz beérkezésétől számított 15 napon belül arra írásbeli választ adnak a szolgáltatók, amely panasz szolgáltatók általi elutasítása esetén a felhasználó a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24.§

Szolgáltatók és a felhasználó a jelen általános szerződési feltételek elfogadásával kijelentik, hogy mindent megtesznek a jogviták egyezséggel való lezárása érdekében.

25.§

Jelen általános szerződési feltételek a www.csontkovacskezeles.hu oldalán való közzététel pillanatában lépnek életbe.

26.§

Az általános szerződési feltételek bármely változása a szolgáltató internetes oldalain kerül közzétételre és a felhasználó az általános szerződési feltételek változásáról az életbelépését megelőző 3 napon belül kap értesítést.

27.§

Amennyiben a 31. § szerinti változást a felhasználó kifejezett írásbeli nyilatkozatában visszautasítja, vagy a változás, illetőleg annak egy részének kapcsán kifogással él, úgy az adott felhasználó tekintetében az a felhasználó részéről a Szolgáltatóval megkötött valamennyi szerződéstől történő elállásnak tekintendő.

28.§

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai megfelelően irányadók.

29. §

Szolgáltatók tájékoztatják a felhasználókat, hogy az esetleges felmerülő jogvitákban elsősorban a békés, tárgyalásos vitarendezésben érdekelt. Amennyiben a vita rendezésére a felek közötti egyeztetés alapján nincs mód, úgy aláveti magát a polgári perjog szerint általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság eljárásnak.

Üzemeltető tájékoztatja továbbá a felhasználókat, hogy a vitás kérdésekben a Budapesti Békéltető testülethez vagy a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Fejér Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Vezető: Dr. Czifra-Szabó Judit
E-mail: czifra-szabo.judit@fejer.gov.hu
Telefon: +36 22 501 626
Cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 8.
Hivatali kapu:
KRID: 346394182
Rövid név: MEFFFO

A Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli a békéltető testületi eljárásokban.

Szolgáltató tájékoztatja felhasználókat, hogy az európai uniónak a jogviták rendezésére szolgáló online vitarendezési platformja az alábbi elektronikus linken érhető el:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

In2It Health Tanácsadó és Szolgáltató Egyéni Cég – Üzemeltető/Szolgáltató
Képviseli: Pap Máté Márk ügyvezető
Murgui Attila egyéni vállalkozó
Török Georgina Melinda egyéni vállalkozó
Fekete András egyéni vállalkozó
Zaicsek Gábor Zoltán egyéni vállalkozó
Kovács Zsolt egyéni vállalkozó
Csontos Lilla egyéni vállalkozó

Kelt: Budapest, 2023. október 30.

Scroll to Top

Ne csak élvezd kezeléseinket, tanuld is meg őket!

csontkovács képzés

Képzéseink segítségével elsajátíthatod a csontkovácsolás és az általunk alkalmazott energetikai rendszer alapjait, mellyel komoly segítséget fogsz tudni nyújtani Te is ismerőseidnek!