...

HÍRLEVÉL TÁJÉKOZTATÓ

I. Feliratkozási feltételek
II. Kezelt személyes adatok
III. Az adatkezelés célja, terjedelme, időtartama
IV. Adatkezelés jogalapja
V. Érintett jogai
VI. Adatbiztonság
VII. Jogorvoslat
VIII. Adatkezelők adatai, elérhetősége
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁSRÓL

A jelen szabályzat IV. pontjában feltüntetett személyek, mint Adatkezelők (továbbiakban: Adatkezelők, egyenként Adatkezelő) a jogszabályi rendelkezéseknek való maradéktalan megfelelés érdekében Adatvédelmi Tájékoztatót alkot a hírlevél szolgáltatásról („Tájékoztató/Szabályzat”).

Az Adatkezelők a felhasználók által nyújtott személyes adatokat, információkat a hatályos adatvédelmi jogszabályok [az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. Törvény, az Európai Parlament és a Tanács általános adatvédelmi rendelete: 2016/679 Rendelet (továbbiakban: Rendelet), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény) teljes körű betartásával kezelik.

I. FELIRATKOZÁSI FELTÉTELEK

1. A www.csontkovacskezeles.hu weboldalon kezdeményezett feliratkozás jelen feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a hírlevél feliratkozással az érintett kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy a weboldaltól elektronikus levelet fogadjon, amelyek termék vagy szolgáltatás felhasználására vonatkozó információkat, segédleteket, véleménykéréseket, a weboldal tartalmára vonatkozó értesítéseket, és bizonyos esetekben a weboldal üzemeltetőjének és üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést tartalmaznak.

2. A nem létező e-mail címmel, a hírlevélgyűjtő típusú e-mail címmel, valótlan adatokkal kezdeményezett feliratkozást figyelmeztetés nélkül törüljük az adatbázisból és kizárjuk a weboldal hírlevél olvasóinak köréből.

3. Biztonsági okokból annak érdekében, hogy az Ön adataival visszaélve más személy ne tudjon feliratkozni, a regisztrációt meg kell erősíteni az Ön által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben található linkre kattintással.

II. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

1. Az érintett által megadott név és e-mail cím.
2. Az érintett által megadott felhasználónév és jelszó.
3. A hírlevél szoftver feliratkozáskor fentieken kívül az IP címet és a feliratkozás időpontját rögzíti.

III. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, TERJEDELME, IDŐTARTAMA

1. A személyes adatok kezelője az

1. In2It Health Tanácsadó és Szolgáltató Egyéni Cég
Székhely: 2483 Gárdony, Pisztráng utca 38.
Cégjegyzékszám: 07-11-001360
Bejegyző bíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25083239-2-07
Elektronikus elérhetőség: info.in2it@gmail.com

2. Murgui Attila egyéni vállalkozó
Nyilvántartási száma: 58529946
Adószáma: 48242354-1-28
Székhely: 9024 Győr, Répce utca 35. 2. emelet 6. ajtó
Elektronikus elérhetőség: attila.murgui@gmail.com

3. Török Georgina Melinda egyéni vállalkozó
Nyilvántartási száma: 27384882
Adószáma: 65791521-1-33
Székhely: 2151 Fót, Betyáros dűlő 34-36.
Elektronikus elérhetőség: torokgina7788@gmail.com

4. Fekete András egyéni vállalkozó
Nyilvántartási száma: 56721472
Adószáma: 58091135-1-27
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Gáz utca 9/C. 8. emelet 34. ajtó
Elektronikus elérhetőség: fekete.andras.mdpt@proton.me

5. Zaicsek Gábor Zoltán egyéni vállalkozó
Nyilvántartási száma: 56674772
Adószáma: 58049891-1-43
Székhely: 1202 Budapest, Mézes utca 43.
Elektronikus elérhetőség: gzaicsek@gmail.com

6. Kovács Zsolt egyéni vállalkozó
Nyilvántartási száma: 54969670
Adószám: 56332443-1-33
Székhely: 2254 Szentmártonkáta, Rudnay Gyula utca 3.
Elektronikus elérhetőség: csontkovacs.zsolt@gmail.com

7. Csontos Lilla egyéni vállalkozó
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 2/A. 3. em. 24. a.
Nyilvántartási szám: 53819895
Adószám: 54891641-1-40
Elektronikus elérhetőség: matrix@mdritmus.hu vagy a privát: lilla.csontos86@gmail.com

2. Az adatkezelés célja gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érintett részére, továbbá tájékoztatás az aktuális információkról.

3. Adatkezelők csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához, tehát a szolgáltatások igénybevételéhez, elengedhetetlen, illetve a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben kezeli.

4. Az érintett által megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonása esetén, illetve meg nem erősített feliratkozás esetén 30 nap elteltével töröljük.

5. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az érintett által megadott személyes adatokat (ideértve a különleges ill. egészségügyi adatokat is) az érintett kifejezett hozzájárulása nélkül – jogszabályi kifejezett felhatalmazás hiányában- Adatkezelők senkinek sem továbbítja, és nem hozza nyilvánosságra.

6. Felhívjuk a figyelmét, hogy a www.csontkovacskezeles.hu honlap látogatásakor Adatkezelők web- szervere automatikusan rögzít bizonyos adatokat a látogatásról (pl. IP cím, melyik oldalról látogatta meg az oldalt, böngésző típusa, megtekintett oldalak, látogatás ideje és időtartama)

7. Adatkezelők az adatkezelési tevékenységet díjmentesen végzik.

IV. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

1. A személyes adatok kezelésére a Rendelet 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulásával kerülhet sor. Továbbá mivel az egészségügyi adatok a személyes adatok különleges kategóriájába tartoznak, így a Rendelet 9. cikk (2) a) pontja külön kiemeli az érintett kifejezett hozzájárulásának szükségességét.

2. A hozzájárulásnak egyértelműnek, önkéntesnek és megfelelő tájékoztatáson alapulónak kell lennie. Az Adatkezelők kötelesek igazolni az érintett fentieknek megfelelő hozzájárulását.

3. Az érintett a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, azzal, hogy a visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonására bármikor, bármelyik hírlevél alján található „Leiratkozás” linkre kattintással sor kerülhet. Leiratkozás esetén az érintett személyes adatai törlésre kerülnek, valamint a továbbiakban nem kap hírlevelet.

V. ÉRINTETT JOGAI

1. Tájékoztatás

Az érintetteknek joga van a tömör, átláthatóm érthet és könnyen hozzáférhető formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelők díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.

2. Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
• Személyes adatok másolata (további példányok díj ellenében)
• Adatkezelés célja
• Adatok kategóriái
• Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
• Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
• Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
• Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
• Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
• Érintett jogai
• Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga

3. Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog, leiratkozáshoz való jog)
Az érintett kérelmére az Adatkezelők köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra
• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja
• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen
• jogellenes adatkezelés
• jogi kötelezettség teljesítése céljából

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelők nyilvánosságra hozott személyes adatot törölni köteles- az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével- ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen:
• véleménynyilvánítás szabadságához
• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
• közérdekből a népegészségügy területén
• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból
• jogi igények érvényesítéséhez

A hírlevelek kapcsán a törléshez való joghoz kapcsolódó speciális jogosultság a hírlevélről való leiratkozás lehetősége. Az érintett a hozzájárulását bármikor, bármelyik hírlevél alján található „Leiratkozás” linkre való kattintással automatikusan visszavonhatja. Leiratkozás esetén az érintett kezelt adatai törlésre kerülnek és a továbbiakban nem kap hírlevelet.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Adatkezelők az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését
• az Adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőknél még tart a vizsgálat

6. Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelők rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
• jogosult más adatkezelőkhöz továbbítani
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőkhöz (ha ez technikailag megvalósítható)

7. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen
• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében
• közvetlen üzletszerzési cél esetén
• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha
• az érintett és az adatkezelők közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges
• jogszabály lehetővé teszi
• az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult
• emberi beavatkozást kérni
• álláspontját kifejezni
• a döntéssel szemben kifogást benyújtani

VI. ADATBIZTONSÁG

1. Adatkezelők mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében, ideértve különösen a jogosulatlan hozzáféréstől való védelmet, továbbá védelmet a megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatok biztonsága érdekében az Adatkezelők meghoz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

2. Az adatok megismerésére jogosultak: az Adatkezelő egyéni vállalkozók, az In2It Health Tanácsadó és Szolgáltató Egyéni Cég részéről Pap Miklós László ügyvezető, Pap Máté Márk ügyvezető, Adatkezelők megbízásából eljáró asszisztensi munkakört ellátó munkatársak.

VII. JOGORVOSLAT

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (továbbiakban: Hatóság)
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni.

3. Adatkezelőkkel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelők és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelők/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani.
Adatkezelőkre általánosan illetékes rendes bíróság:
• Járásbíróság: Székesfehérvári Járásbíróság
• Törvényszék: Székesfehérvári Törvényszék

4. Kártérítéshez való jog
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelők felelős. Több adatkezelők/- feldolgozók egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.

5. Közigazgatási bírság
Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét.

VIII. ADATKEZELŐK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

1. In2It Health Tanácsadó és Szolgáltató Egyéni Cég
székhely: 2483 Gárdony, Pisztráng utca 38.
Cégjegyzékszám: 07-11-001360
Bejegyző bíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25083239-2-07
Elektronikus elérhetőség: info.in2it@gmail.com

2. Murgui Attila egyéni vállalkozó
Nyilvántartási száma: 58529946
Adószáma: 48242354-1-28
Székhely: 9024 Győr, Répce utca 35. 2. emelet 6. ajtó
Elektronikus elérhetőség: attila.murgui@gmail.com

3. Török Georgina Melinda egyéni vállalkozó
Nyilvántartási száma: 27384882
Adószáma: 65791521-1-33
Székhely: 2151 Fót, Betyáros dűlő 34-36.
Elektronikus elérhetőség: torokgina7788@gmail.com

4. Fekete András egyéni vállalkozó
Nyilvántartási száma: 56721472
Adószáma: 58091135-1-27
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Gáz utca 9/C. 8. emelet 34. ajtó
Elektronikus elérhetőség: fekete.andras.mdpt@proton.me

5. Zaicsek Gábor Zoltán egyéni vállalkozó
Nyilvántartási száma: 56674772
Adószáma: 58049891-1-43
Székhely: 1202 Budapest, Mézes utca 43.
Elektronikus elérhetőség: gzaicsek@gmail.com

6. Kovács Zsolt egyéni vállalkozó
Nyilvántartási száma: 54969670
Adószám: 56332443-1-33
Székhely: 2254 Szentmártonkáta, Rudnay Gyula utca 3.
Elektronikus elérhetőség: csontkovacs.zsolt@gmail.com

7. Csontos Lilla egyéni vállalkozó
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 2/A. 3. em. 24. a.
Nyilvántartási szám: 53819895
Adószám: 54891641-1-40
Elektronikus elérhetőség: matrix@mdritmus.hu vagy a privát: lilla.csontos86@gmail.com

Kelt: Budapest, 2023. október 30.

Scroll to Top

Ne csak élvezd kezeléseinket, tanuld is meg őket!

csontkovács képzés

Képzéseink segítségével elsajátíthatod a csontkovácsolás és az általunk alkalmazott energetikai rendszer alapjait, mellyel komoly segítséget fogsz tudni nyújtani Te is ismerőseidnek!